مدیران فرودگاه مدیران فرودگاه

مديران_لارستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

جناب آقای مهندس امین اله صولتی

مدیر کل فرودگاه بین المللی آیت الله ایت اللهی لارستان

2

جناب آقای مهندس عبدالرضا روئینا

معاونت عملیات هوانوردی 

3

جناب آقای مهندس حمید مشکوری

 معاونت اجرایی فرودگاهی