مدیران فرودگاه مدیران فرودگاه

مديران_لارستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

مهندس صولتی ؛ امین اله

مدیر کل فرودگاه بین المللی آیت الله ایت اللهی لارستان

2

مهندس فقیهی ؛ ابوالقاسم

معاونت عملیات هوانوردی فرودگاهی

3

مهندس روئینا ؛ عبدالرضا

سرپرست معاونت اجرایی فرودگاهی