مدیران فرودگاه مدیران فرودگاه

مديران_لارستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

جناب  مهندس امین اله صولتی

مدیر کل فرودگاه بین المللی آیت الله ایت اللهی لارستان

2

جناب مهندس ابوالقاسم فقیهی

معاونت عملیات هوانوردی فرودگاهی

3

جناب  مهندس عبدالرضا روئینا

 معاونت اجرایی فرودگاهی