نمایش محتوا نمایش محتوا

مسيرهاي پروازي فرودگاه لارستان

 مقاصد پروازها از مبدا فرودگاه بین المللی آیت الله آیت اللهی لارستان بشرح زیر میباشد:

 مقصد داخلی :

تهران 

مقاصد خارجی :


دبی ، شارجه ،مسقط ،دوحه و کویت