نمایش محتوا نمایش محتوا

 پاركينگ در ضلع غربی ترمینال 2 و  با ظرفیت 230 دستگاه خودرو در جهت سرویس دهی به مراجعه کنندگان محترم آماده گردیده است.