نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه بین المللی لارستان دارای یک پارکینگ مسقف و شبانه روزی با ظرفیت 80خودرو در محدوده فرودگاه می باشد.