نمایش محتوا نمایش محتوا

شعب بانک

باجه بانک ملی در سالن ترمینال قرار دارد و شماره تلفن  تماس بانك ملي 07152346436مي باشد.