نمایش محتوا نمایش محتوا

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران

 

عنوان

شرح خدمت

شناسنامه خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

پیگیری کد رهگیری

مسئول ذيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات ترافيك هوايي

مديريت ترافيك هوايي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه طرح پرواز

ندارد

امين الله صولتي

شماره تماس:

07152268610

دانلود

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه

زير ساخت هاي فيزيكي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

امين الله صولتي

شماره تماس:

07152268610

دانلود

ارائه محل استقرار وزيرساختهاي فرودگاهي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

امين الله صولتي

شماره تماس:

07152268610

دانلود

صدور مجوز تردد دسترسي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

امين الله صولتي

شماره تماس:

07152268610

دانلود

اعلان پرواز

اطلاع رساني مشخصات پروازها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان پرواز

ندارد

امين الله صولتي

شماره تماس:

07152268610

دانلود