نمایش محتوا نمایش محتوا

 معاونت ها:

معاونت عملیات هوانوردی

-نظارت بر اجرای کلیه عملیات پروازی در محدده عملیاتی فرودگاه به منظور تامین بی خطری پرواز با هماهنگی واحد های ذیربط

-نظارت بر برسی و کنترل مداوم عملیات هوانوردی جهت حفظ استاندارهای هوانوردی و فرودگاهی در محدوده داخلی و اطراف فرودگاه

-نظارت برمستند سازی فنی،تخصصی،ارزیابی و تحلیل اماری از عملکرد نیروی انسانی و تجهیزات و ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری تحت سرپرستی

-نظارت بر نگهداری دستگاهها و سیستم های ارتباطی،ناوبری و امور مخابراتی هوانوردی بمنظور مبادله اطلاعات هوانوردی

-مشارکت در پیش بینی و تامین کلیه نیازهای اداری،فنی،عملیاتی ادارات زیرمجوعه عملیات هوانوردی

معاونت اجرایی(اداری،مالی)

-نظارت بر انجام امور محاسبات مالی و وصول تعرفه های خدمات فرودگاهی،در آمد ها و ارائه خدمات به مسافرین پروازهای خارجی و درامد حاصل از قراردادهای اماکن فرودگاهی،مشاوره ای،رفاهی،خدمات فرودگاهی و ناوبری و...

-نظارت بر انجام کلیه فعالیت های مالی از قبیل:رسیدگی به اسناد،نظارت و کنترل اسناد مالی،ثبت و نگهداری اسناد اموال،رسیدگی به اسناد سرمایه ای،انجام امورثبت دفاتر قانونی و..

-نظارت بر تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه جاری و عمرانی فرودگاه جهت ارائه به دفتربرنامه وبودجه و نظارت بر نحوه عملکرد بودجه ابلاغی و نظارت بر انجام امور خرید کالاها و لوازم مورد نیاز واحدهای فرودگاه

-نظارت بر انجام کلیه امور اداری و پشتیبانی از قبیل استخدام،انتقال،انتصاب،حقوق و دستمزد،ماموریت،ارزیابی عملکرد،امور رفاهی پرسنل شاغل و امور مربوط به بازنشتگان و موظفین