نمایش محتوا نمایش محتوا

عملکرد سالیانه اداره کل فرودگاه لارستان ا(پرواز،مسافروبار)

سال

تعداد پرواز

اعزام و پذیرش مسافر

ارسال و پذیرش بار(کیلوگرم)

1400

1013

89810

2211211