ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3758

تهران

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

چهار شنبه

10:10

2017-07-26 10:10:00.0

آسمان

6549

دبي

طبق برنامه

B734

ورودی خارجي

چهار شنبه

14:10

2017-07-26 14:10:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6550

دبي

طبق برنامه

B734

خروجي خارجي

چهار شنبه

$acttime

2017-07-26 11:10:00.0

آسمان

3757

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

چهار شنبه

$acttime

2017-07-26 15:00:00.0