ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:20

ایران ایرIRA326

تهران

نشست

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۱۸ تير ۱۳۹۸

تجليل از بانوان محجبه موفق اداره کل فرودگاه لارستان

تجليل از بانوان محجبه موفق اداره کل فرودگاه لارستان
۱۶ تير ۱۳۹۸

شروع بهسازي بخشهاي مختلف ايستگاه آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما

شروع بهسازي بخشهاي مختلف ايستگاه آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
۱۶ تير ۱۳۹۸

اجراي ديوار بتني پيراموني فرودگاه لارستان

اجراي ديوار بتني پيراموني فرودگاه لارستان به طول 4/362 متر
۱۶ تير ۱۳۹۸

بهسازي وآسفالت جاده دسترسي

بهسازي وآسفالت جاده دسترسي