ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:10

3758

تهران

طبق برنامه

14:10

6549

دبي

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۲۴ تير ۱۳۹۶

بانوان شاغل فرودگاه لارستان درمسابقات دارت شركت كردند

در راستاي گراميداشت و اجراي برنامه هاي هفته عفاف و حجاب يكدوره مسابقه دارت ويژه بانوان شاغل در فرودگاه لارستان در اينفرودگاه برگزار شد